STOER! - [Aflevering 135]


MC lolly Forever
MC lolly Forever

Stoer stoer stoer stoer stoer stoer!!!!!!😂😂

Vor 4 Tage
Dinc Power
Dinc Power

Dylanhaegens ik ben een beginnende youtuber ik heb een vraagje en dat wil ik aan jou vragen omdat jij een goeie youtuber bent de vraag is:hoe Edit je de video en hoe heet het app? Mijn droom is om net als jou een goeie youtuber te zijn als je helpt ben ik heel blij! Alvast bedankt! #DincPowerPro

Vor 12 Tage
Keko Keki
Keko Keki

er is er een jonge die Nicolas

Vor Monat
DodoIsDerp
DodoIsDerp

Kip

Vor Monat
Hugo is cool Im cool
Hugo is cool Im cool

700st reactie

Vor Monat
Marvyn Barzuwa
Marvyn Barzuwa

Zssss

Vor 2 Monate
Bobo's Avonturen
Bobo's Avonturen

Ahhhhwww! Zielige Nick!😂

Vor 2 Monate
Joakej
Joakej

YAAA

Vor 2 Monate
sira en ayal tamam
sira en ayal tamam

Nik is niet stoer mijn broertje is 4en hij kan zonder zijwieltjes

Vor 2 Monate
Bongo Wylen
Bongo Wylen

0:28 ik ben nog geen 12 en ik kan dat

Vor 2 Monate
Isobel V
Isobel V

Dylan je weet het nog niet maar ik ben ook stoer hoor hahahahah💪👍🏼🎉💟💖

Vor 2 Monate
Lotte Stemerdink
Lotte Stemerdink

Een Nick is me vriend van mij

Vor 3 Monate
Elmas Sahin
Elmas Sahin

ik dacht dat die ogen moedervlekken waren

Vor 3 Monate
stanneman 0403
stanneman 0403

Dag Nick Met je kleine pik!

Vor 4 Monate
BlueNinja
BlueNinja

2:13 lol vorige video: niks

Vor 4 Monate
JW Hofstede
JW Hofstede

#stop Lenard

Vor 4 Monate
videomaker videotheeker
videomaker videotheeker

Like als je vind die vgwwbsuwvdjwbqjw ejesjwbejedke ijsvs uhdd j s vuusnwbwbsisvs u svs

Vor 4 Monate
DeLevenHater Echt ik haat mijn leven
DeLevenHater Echt ik haat mijn leven

Als ik 10 abbonees krijg ga ik fortnite live opnemen.

Vor 4 Monate
TamTam 3.0
TamTam 3.0

Hahahaha

Vor 5 Monate
Biggy Power
Biggy Power

Speel fortnite

Vor 5 Monate
Betty Pierik
Betty Pierik

Ik hep zelf videos

Vor 5 Monate
Zoe cool
Zoe cool

Hahaha

Vor 6 Monate
Zoe cool
Zoe cool

Op Zijn 12 zonder zijwieltjes

Vor 6 Monate
Zoe cool
Zoe cool

Hahahaha

Vor 6 Monate
gamestarlover
gamestarlover

I had verwacht dat Nic een slappe kleine keren zou zijn ;_;

Vor 6 Monate
TubeMan XD
TubeMan XD

Lol stoer grappig

Vor 6 Monate
Isabelle de Borst
Isabelle de Borst

Nick is niet stoer of toch wel . like also je Nick stoer vind👍

Vor 6 Monate
Cyberjack D.
Cyberjack D.

W

Vor 7 Monate
Bobo Speelt
Bobo Speelt

Die zelfde Nic die in elkaar geslagen werd na deze video

Vor 7 Monate
iplay fortnite
iplay fortnite

Iets wat jij niet bent

Vor 7 Monate
DeFinnFelixVlogs _
DeFinnFelixVlogs _

Wat stoer maar aan het einde een tegenval

Vor 7 Monate
Jordan Kazem
Jordan Kazem

Nog een nieuwe intro????? Maar het is niet slecht

Vor 7 Monate
Sem Doeswijk
Sem Doeswijk

#Stoer

Vor 8 Monate
Benjamin BEAST
Benjamin BEAST

STOER!!!!

Vor 8 Monate
Dieren Mwaon
Dieren Mwaon

Die al op Zn twaalfde zonder zijwieltjes kon fietsen (Stoer) jah! Die al na school belletje Ging lellen en dan gewoon bleef staan (Gewoon Aanbellen dus) (Stoer) jah! Dezelfde vent die eendjes Ging voeren terwijl er een bordje stond niet voeren! (Stoer) Jaaaahh! Die ene die als hij van Zn ouders een snoepje mocht er stiekem 2 pakte! (Stoer) jaaaaahhh eehh nee nee dat was ik ik mocht gewoon 2 snoepjes altijd dus dat was eigenlijk niet zo stoer omg geniaal😂😂😂😂😂

Vor 8 Monate
Can Eren Demir
Can Eren Demir

Die moedervlekken lijken op zijn ogen

Vor 8 Monate
Silvia Klomp
Silvia Klomp

Die nick die kroumels eet, STOER!

Vor 8 Monate
Amelie is leuk!!!
Amelie is leuk!!!

Jaa hoor nick

Vor 8 Monate
Gacha_Girls
Gacha_Girls

Nicknicknicknicknicknicknick 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Vor 8 Monate
nick veldhuizen
nick veldhuizen

Ik heet Nick !!

Vor 8 Monate
Ronny Silverans
Ronny Silverans

Hei nick is wel mijn lief hoor

Vor 8 Monate
cassis fanta
cassis fanta

J

Vor 8 Monate
De Lollige mensjes
De Lollige mensjes

Ik heet Nick lol

Vor 9 Monate
Kauan Master
Kauan Master

Nick die komt bij de kantoor van Dylan en Rick en dan Zegt Rick je bent helemaal niet stoer 😂😂

Vor 9 Monate
Het Gamershoekje
Het Gamershoekje

Ik beet Nick

Vor 9 Monate
joëlle lemoine
joëlle lemoine

Wat stoer 👍

Vor 9 Monate
Jeanique de Bruin
Jeanique de Bruin

#nicisnietstoer

Vor 9 Monate
Susanne aan 't Goor
Susanne aan 't Goor

Wie is nic

Vor 9 Monate
Jane Penning
Jane Penning

STOER!!!!!!!!!!!

Vor 9 Monate
F Wilmink
F Wilmink

Stoerr

Vor 9 Monate
Danilo Vanlierop
Danilo Vanlierop

0:47 😂😂😂

Vor 9 Monate
Lego Movies Movies
Lego Movies Movies

😀

Vor 9 Monate
ricojagroep jagroep
ricojagroep jagroep

stoer man echt sttoer is die gast nice challas

Vor 9 Monate
Nick Van Ooijen
Nick Van Ooijen

Ik heet ook nick

Vor 9 Monate
teije kijk
teije kijk

Kon ik op mu 2

Vor 9 Monate
Nick S
Nick S

ik ben Nick😂

Vor 9 Monate
Pieter Snoeys
Pieter Snoeys

Stoooooooooeeeeeeeer

Vor 10 Monate
MilanSmid
MilanSmid

0:26 nou dat is helemaal niet waar, kinderen van 5 ofzo kunnen zonder zijwieltjes voor het eerst

Vor 10 Monate
StefanoKing
StefanoKing

en niet iedereen kan op 2 wielen sommige mensen zijn 30 ze kunnen het nog steeds niet

Vor 9 Monate
StefanoKing
StefanoKing

mijn zusje van 4 kan al op 2 zijwieltjes en die andere kinderen van haar klas ook

Vor 9 Monate
Vienna Dikkeboom
Vienna Dikkeboom

Nick

Vor 10 Monate
Esther Veen
Esther Veen

waar is teun?

Vor 10 Monate
Evi Van Lit
Evi Van Lit

Stoerste video ooit

Vor 10 Monate
Rot joch
Rot joch

Kinderachtig

Vor 10 Monate
Nick Niele
Nick Niele

Hoi Nick!

Vor 10 Monate
Aqua
Aqua

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisole

Vor 10 Monate
Aqua
Aqua

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisole

Vor 10 Monate
Aqua
Aqua

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisole

Vor 10 Monate
Aqua
Aqua

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisole

Vor 10 Monate
Hhhfgbbv Bwvevehhr
Hhhfgbbv Bwvevehhr

Ik heet Nick haha

Vor 10 Monate
TJGames Nl
TJGames Nl

Stooeooooeer

Vor 10 Monate
Sem Aelmans
Sem Aelmans

Nik nik nik Nik

Vor 11 Monate
cindy carmen
cindy carmen

Stoer!!!!.?????????

Vor 11 Monate
HANA POWER! power girl
HANA POWER! power girl

Mijn vriend heet ook Nick

Vor 11 Monate
damian groenewegen
damian groenewegen

wie hoorde dat gehuil

Vor 11 Monate
Macx Van Lent
Macx Van Lent

Belletje lellen en blijven staan is gewoon aanbellen

Vor 11 Monate
Koos Vogelezang
Koos Vogelezang

Stoere Nick is niet stoer

Vor 11 Monate
Adam Visser
Adam Visser

1:13 😂

Vor 11 Monate
Adam Visser
Adam Visser

1:12

Vor 11 Monate
GameJongens 1566
GameJongens 1566

Swag: 1:16

Vor 11 Monate
Trap Gold
Trap Gold

Leuke intro

Vor year
Lena Frog
Lena Frog

Ik dacht eerst dat het Noa van de filmfabriek Lol maar het is nick

Vor year
siebrand hogenbirkje
siebrand hogenbirkje

LOL

Vor year
siebrand hogenbirkje
siebrand hogenbirkje

Nick met de dikke pik

Vor year
Shirley Richardson
Shirley Richardson

V

Vor year
Panda Game
Panda Game

Dat is niet stoer maar behulpzaam😆

Vor year
Shetlandpony Friends
Shetlandpony Friends

Jonge dat is juist stoer Nick!

Vor year
Togepi 1
Togepi 1

Stoer! hahahaha grappige video

Vor year
Judith de Vink
Judith de Vink

Nick van de Filmfabriek!!! Aflevering #8

Vor year
Blond Baard
Blond Baard

Stoere Nick is STOER

Vor year
Jay Moons power gamesxl
Jay Moons power gamesxl

Sssssstoer !!!!!!!

Vor year
prins heerlijk
prins heerlijk

STOER!!!

Vor year
Ivanka Ketelaars
Ivanka Ketelaars

Leuke intro Dylan

Vor year
saadia mohamed
saadia mohamed

ik heb het zo gemist

Vor year
saadia mohamed
saadia mohamed

ik heb het zo gemist

Vor year
Sketch Source
Sketch Source

Nick lijkt op Rick. Is dit waarom ze boos waren op Nick?

Vor year
Konrad Gomolinski
Konrad Gomolinski

Ik kon al van me zesde zonder zij wielen rijden en nu ben ik elf

Vor year
Lena Slim Gamer
Lena Slim Gamer

Op zijn 12e pas fietsen ik op men 4e hij is egt niet stoer🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃😄😄😄😄😄😄😆😆😆😆😆😆😉😉😉😊😊😊😋😋😋😋😋☺☺☺🙂🙂🙂🤗🤗🤗🤗🤗🤗😶😶😶😶😶😶😶😶😶🙄🙄🙄🙄🙄🙄😏😏😏😏😏😏

Vor year
Bram Hoeben
Bram Hoeben

Die cartoons zijn echt grappig🤙🏼🤙🏼🤙🏼

Vor year
BRUHH KANAAL
BRUHH KANAAL

BRUHH, OP MIJ KANAAL KOMEN VEEL BRUHH VIDEO'S!!

Vor year
welsh pony pippa
welsh pony pippa

Alles wat Dylan zegt is niet stoer

Vor year
Jacco Tool
Jacco Tool

Weer een nieuwe intro!!!!!

Vor year
anna vantoly
anna vantoly

maak een animatie over een onvoldoende voor een toets

Vor year
Joy Wevers
Joy Wevers

Op zijn 12 pas zonder zelwiltjes ik toen ik drie of vier was

Vor year
Matthanja's Dingen
Matthanja's Dingen

Joy Wevers zelwieltjes . Wat is dat .

Vor year

Nächstes Video

Privacy Policy | Um Homem Chamado Ove (En man som heter Ove) 2015 | Dragon Ball Chapter 358: